Disclaimer Notaris Akte

Bij het samenstellen van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Echter, voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening kunnen Notaris Akte of de samenstellers ervan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.


De door u verstrekte persoonlijke gegevens in verband met een aanvraag zullen niet aan derden verstrekt worden. Met betrekking tot de notarisopdracht en de correcte afwikkeling daarvan door de betrokken notariskantoren gelden deze voorwaarden onverminderd, zodat te dezer zake geen enkele aansprakelijkheid van Notaris Akte of de samenstellers wordt aanvaard. Bij klachten over de afwikkeling van de notarisopdracht stellen we het wel op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt middels het contactformulier. Wellicht dat we een bemiddelende rol kunnen spelen en eventueel wordt de deelnemende notaris verwijderd uit ons arrangement.

Notaris Akte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Notaris Akte aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van Notaris Akte is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

  © Notarisakte.nl 2003-2021 Disclaimer - Bereken uw maximale hypotheek en retourprovisie